09187741107 شریفی

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون-86 اینچ-الجی-مدل-UN851 ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
43
۲ تلویزیون ال جی 43 اینج 4K اسمارت UP8150 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۳ تلویزیون ال جی 43 اینج 4k اسمارت 2021 43UP7550 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴ تلویزیون ال جی 43 اینج اسمارت LM6370 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
49
۵ تلویزیون ال جی 49 اینج 4k اسمارت NANO80 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
50
۶ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینج اسمارت و UP7750 4k ۱۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۷ تلویزیون ال جی 50 اینج 4k اسمارت 2021 UP7550 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۸ تلویزیون 50 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
55
۹ تلویزیون 55 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۰ تلویزیون 55 اینج ال جی مدل UP8100 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۱ تلویزیون‌ الد 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۲ تلویزیون ال جی 4k و اسمارت 55 اینج UP8150 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۳ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۲۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۴ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینج اسمارت و UP7750 4k ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۵ تلویزیون ال جی اسمارت و 55BX OLED ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۶ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 55NANO80 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۷ تلویزیون ال جی 55 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۸ تلویزیون 65 اینج ال جی QNED90 ۴۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۱۹ تلویزیون ال جی 55 اینج 4K اسمارت 55UP76006 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
55 اینج
۲۰ تلویزیون ال جی55 اینج 4k اسمارت و un8060 4k ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
55 اینچ
۲۱ تلویزیون 55 اینچ 8K ال جی nano96 ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی مدل Up8000 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
55 اینچ OLED
۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 OLED اسمارت 4K مدل A1 ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
60 اینچ
۲۴ تلویزیون 60 اینچ ال جی مدل Up8000 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
65
۲۵ تلویزیون 65 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۲۶ تلویزیون ال جی 65 اینج OLED مدل 2021 G1 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۲۷ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینج اسمارت و UP7750 4k ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۲۸ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 UP7550 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۲۹ تلویزیون ال جی 65 اینج 4K اسمارت مدل UP81003 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۳۰ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۳۱ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت OLED C1 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۳۲ تلویزیون ال جی 65 اینج 8k واسمارت NANO95 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۳۳ تلویزیون ال جی اسمارت و 65BX OLED 4k ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۳۴ تلویزیون ال جی 65 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
65
۳۵ تلویزیون 65 اینج ال جی و اسمارت 65UN711 4k ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
65
۳۶ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 مدل NANO80 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
65 اینج
۳۷ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت UP8150 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
65 اینچ
۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 Up8000 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
65 اینچ OLED
۳۹ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 2021 4K اسمارت مدل A1 ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
70
۴۰ تلویزیون 70 اینج ال جی مدل UP8100 ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
75
۴۱ تلویزیون ال جی 75 اینج 4K اسمارت 2021 مدل UP7800 ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴۲ تلویزیون ال جی 75 اینج 4k اسمارت 2021 مدل NANO80 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴۳ تلویزیون ال جی 75 اینج 4k اسمارت UP8050 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴۴ تلویزیون ال جی 75 اینج 4k اسمارت 2021 UP7550 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴۵ تلویزیون 75 اینج ال جی و اسمارت UN7180 4k ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴۶ تلویزیون ال جی 75 اینج 4K اسمارت مدل UP81003 ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
75 اینچ
۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 Up8000 ۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 75nano846qa ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
۴۹ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی NANO95 ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
75اینچ
۵۰ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی NANO97 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
77
۵۱ تلویزیون ال جی 77 اینج 4k اسمارت OLED C1 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
82
۵۲ تلویزیون 82 اینچ ال جی 2021 up8000 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
86
۵۳ تلویزیون ال جی 86 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹
86 اینچ
۵۴ تلویزیون 86 اینچ 2021 ال جی مدل Up8000 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27
۱ مانیتور شیائومی 27 اینج2021 مدل RMMNT27NF ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
۲ مانیتور گیمنگ 27 اینج شیائومی مدل Mi 2K Gaming ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
32
۳ تلویزیون 32 اینچ اسمارت HD شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
۴ تلویزیون شیائومی 32 اینج اسمارت مدل P1 ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
34
۵ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
43
۶ تلویزیون شیائومی 43 اینج مدل L43M5-5ASP ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
43 اینچ 4K اسمارت
۷ تلویزیون شیائومی 43 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L43M6-6AEU P1 ۱۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
4S
۸ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4kو هوشمند L55M5-5APS ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
50
۹ تلویزیون شیائومی 50 اینج مدل L50M6-6AEU P1 ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
55
۱۰ تلویزیون شیائومی 55 اینج کیولد QLED1 اسمارت و Q1 4k ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
۱۱ تلویزیون شیائومی 55 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L55M6-6AEU P1 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
65
۱۲ تلویزیون شیائومی 65 اینج مدل L65M6-6AEU P1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
۱۳ تلویزیون شیائومی 4k و اسمارت مدل L65M5-5ASP 4s ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
75
۱۴ تلویزیون 75 اینج شیائومی 4k و اسمارت مدل L75M5-5ASP 4s ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
۱۵ تلوزیون شیائومی 75 اینج کیولد QLED1 اسمارت و Q1 4k ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
Mi 23.8
۱۶ مانیتور 23.8 اینج شیائومی Mi 23.8 Desktap Monitor 1c ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
43
۲ تلویزیون سامسونگ 43 اینج فول اچدی T5300 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳ تلویزیون سامسونگ اسمارت و 43TU7000 4k ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ AU7000 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
50
۵ تلویزیون 50 اینج سامسونگ 4k اسمارت AU7100 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۶ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 50 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۷ تلویزیون سامسونگ 50 اینج اسمارت و AU7000 4K ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
55
۸ تلویزیون 55 اینج سامسونگ اسمارت AU7000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۹ تلویزیون 55 اینج سامسونگ 4k اسمارت AU7100 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۰ تلویزیون 55 اینج سامسونگ 8K و مدل QLED Q700T ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۱ تلویزیون سامسونگ اسمارت و 55TU7000 4k ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۲ تلویزیون سامسونگ 55 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینج اسمارت و 55TU8500 4k ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۴ تلویزیون سامسونگ 4k اسمارت 55 اینج QLED Q80A ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۵ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 55 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۶ تلویزیون 55 اینج 4k و اسمارت سامسونگ AU9000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۷ تلویزیون 55 اینج منحنی سامسونگ کریستال 4k اسمارت مدل 55tu8300 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۸ تلویزیون 55 اینج سامسونگ BU8000 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۱
55 اینچ QLED
۱۹ تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل Q70A ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
58
۲۰ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
65
۲۱ تلویزیون سامسونگ 4k اسمارت 65 اینج QLED Q80A ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینج اسمارت و AU7000 4K ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۳ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 65 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۴ تلویزیون 65 اینج سامسونگ 4k اسمارت AU7100 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینج 4k اسمارت QLED Q90T ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۶ تلویزیون 65 اینج منحنی سامسونگ کریستال 4k اسمارت مدل 65tu8300 ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
65 اینج
۲۸ تلویزیون 65 اینج 4k و اسمارت سامسونگ AU9000 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
65 اینچ QLED
۲۹ تلویزیون 65 اینچ QLED سامسونگ 4K اسمارت Q70A ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
70
۳۰ تلویزیون سامسونگ 70 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
75
۳۱ تلویزیون 75 اینج 8K سامسونگ QLED مدل 75QN900A 2021 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۲ تلویزیون سامسونگ 4k اسمارت 75 اینج QLED Q80A ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۳ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 75 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۴ تلویزیون 75 اینج 4k و اسمارت سامسونگ AU9000 ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۵ تلویزیون سامسونگ 75 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۶ تلویزیون سامسونگ 75 اینج اسمارت و AU7000 4K ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
75 اینچ QLED
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
85
۳۸ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 85 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۹ تلویزیون سامسونگ 85 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴۰ تلویزیون 85 اینچ QLED سامسونگ مدل Q70A ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون K-Elic در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
49
۱ تلویزیون ۴۹ اینچ اسمارت و K-Elec 4k ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
50
۲ تلویزیون 50 اینج k-Elec ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳ تلویزیون 50 اینج 4k K_Elec مدل uk775v ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
65
۴ تلویزیونK-Elec اینچ65 مدل smart 4K UK833V ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ یونیوا HD مدل N_CLASS/T2S2 ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
32 اینچ اسمارت
۲ تلویزیون یونیوا 32 اینچ اسمارت 2021 مدل S-CLASS/S2T2 ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
42
۳ تلویزیون یونیوا 42 اینچ مدل S-Class/T2S2 ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
43
۴ تلویزیون یونیوا 43 اینج مدل S_CLASS/T2S2 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
۵ تلویزیون 43 اینج یونیوا 43U-Class/T2 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
50
۶ تلویزیون 50 اینج یونیوا 50U-Class/T2 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
55
۷ تلویزیون 55 اینج یونیوا 55U-Class/T2 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴
65
۸ تلویزیون یونیوا 65 اینج 4K مدل 65U-Class/T2 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۴

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون سونی 43 اینج 4K اسمارت X75 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
49
۲ تلویزیون سونی 49 اینج 4k و اسمارت X7500H ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
55
۳ تلویزیون سونی 55 اینج اسمارت و X9500H 4k ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۴ تلویزیون سونی 55 اینج 4k و اسمارت X8000H ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۵ تلویزیون سونی 55 اینج 4k و اسمارت X7500H ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۶ تلویزیون 55 اینج سونی 2021 4K اسمارت 55X90J ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۹ تلویزیون سونی 55 اینج 4K اسمارت OLED مدل A80J ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
65
۱۰ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X85J ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۲ تلویزیون 65 اینج سونی 2021 4K اسمارت X90J ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۳ تلویزیون سونی 65 اینج 4K اسمارت OLED مدل A80J ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۴ تلویزیون سونی 65 اینج 4k و اسمارت X7500H ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۵ تلویزیون سونی 65 اینج 4k و اسمارت X9000H ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۶ تلویزیون سونی 65 اینج اسمارت وX9500H 4k ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
75
۱۷ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 75X85J ۵۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۸ تلویزیون سونی 75 اینج 2021 X95J اسمارت X9500J 4K ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۱۹ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۲۰ تلویزیون 75اینج سونی مدل 75X90J ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
85
۲۱ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X85J ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱
۲۲ تلویزیون سونی 85 اینج 2021 X95J اسمارت X9500J 4K ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۱

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ایوولی 32 اینج HD مدل EV110D ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲ تلویزیون ایوولی 32 اینج HD مدل 32EV100D ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
65
۳ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 65EV250QA ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ شینون مدل SH-32G4 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
۲ تلویزیون 32 اینچ شینون HD اسمارت SH32M8T ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
42
۳ تلویزیون شینون 42 اینج فول اچ دی اسمارت SH42G6F ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
43
۴ تلویزیون 43 اینج شینون اسمارت مدل SH-43G4 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
50
۵ تلویزیون شینون 50 اینج اسمارت مدل SH50lCLASS ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
۶ تلویزیون 50 اینج شینون FULL HD اسمارت مدل SH50G6S ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
55 اینج 4K اسمارت
۷ تلویزیون 55 اینج شینون 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
65
۸ تلویزیون 65 اینج شینون اسمارت مدل SH-65 VlDAA ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
75
۹ تلویزیون 75 اینج شینون 4K اسمارت مدل SH75K9Q ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون 55 اینج پاناسونیک 4K اسمارت مدل TH-55HX750 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷
65
۲ تلویزیون 65 اینج پاناسونیک 4K اسمارت مدل TH-65HX750 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۷