09187741107شریفی 09188544744 شریفی

لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه بلور

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32lm500 ال جی ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
43
۲ تلویزیون 43lm500 ال جی ۸/۲۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳ تلویزیون ال جی 43 اینج 4k اسمارت 2021 43UP7550 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۴ تلویزیون ال جی 43 اینج اسمارت LM6370 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
49
۵ تلویزیون ال جی هوشمند HDR49LK5730 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون ال جی 49 اینج 4k اسمارت NANO80 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷ تلویزیون ال جی 49 اینج اسمارت و UN7100 4k ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50
۸ تلویزیون 2021 ال جی 50 اینج اسمارت و UP7750 4k ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلویزیون 50 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
55
۱۰ تلویزیون 55 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۱۱ تلویزیون ال جی 55 اینج 4K اسمارت 55UP76006 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۱۲ تلویزیون ال جی 55 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴ تلویزیون 2021 ال جی 55 اینج اسمارت و UP7750 4k ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۵ تلویزیون ال جی اسمارت و 55BX OLED ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۶ تلویزیون ال جی 55 اینج 4k اسمارت 55NANO80 ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۷ تلویزیون‌ الد 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۸ تلویزیون ال جی 4k و اسمارت 55 اینج UP8150 ۱۷/۹۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55 اینج
۱۹ تلویزیون ال جی55 اینج 4k اسمارت و un8060 4k ۱۷/۹۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65
۲۰ تلویزیون ال جی اسمارت و 65BX OLED 4k ۴۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۱ تلویزیون ال جی 65 اینج 2021 4k و اسمارت NANO86 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۲ تلویزیون ال جی 65 اینج 4K اسمارت NANO80 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65
۲۳ تلویزیون 65 اینج ال جی و اسمارت 65UN711 4k ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65
۲۴ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 مدل NANO80 ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۲۵ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 NANO90 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۶ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت OLED C1 ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲۷ تلویزیون 65 اینج ال جی 4K اسمارت NANO75 2021 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۲۸ تلویزیون 2021 ال جی 65 اینج اسمارت و UP7750 4k ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۲۹ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت 2021 UP7550 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۰ تلویزیون ال جی 65 اینج OLED مدل 2021 G1 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
65 اینج
۳۱ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت UP8150 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۲ تلویزیون ال جی 65 اینج 4k اسمارت و un8060 4k ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65 اینچ OLED
۳۳ تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 2021 4K اسمارت مدل A1 ۴۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
75
۳۴ تلویزیون ال جی 75 اینج 4K اسمارت 2021 مدل UP7800 ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۳۵ تلویزیون ال جی 75 اینج 4k اسمارت UP8050 ۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۳۶ تلویزیون ال جی 75 اینج 4k اسمارت 2021 مدل NANO80 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۳۷ تلویزیون ال جی 75 اینج 4k اسمارت 2021 UP7550 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۸ تلویزیون 75 اینج ال جی و اسمارت UN7180 4k ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
77
۳۹ تلویزیون ال جی 77 اینج 4k اسمارت OLED C1 ۹۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۱/۱
۴۰ تلویزیون ال جی 77 اینج اسمارت و 77cX OLED 4k ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچ اسمارت HD شیائومی گلوبال مدل L32M5-5ASP ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
34
۲ مانیتور 34 اینچ شیائومی منحنی مدل XMMNTQ34 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
43 اینچ 4K اسمارت
۳ تلویزیون شیائومی 43 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L43M6-6AEU P1 ۱۱/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50
۴ تلویزیون شیائومی 50 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L50M6-6AEU P1 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55
۵ تلویزیون 4k و اسمارت شیائومی L55M5-5APS ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۶ تلویزیون شیائومی 55 اینج 4K اسمارت 2021 مدل L55M6-6AEU P1 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
65
۷ تلویزیون شیائومی 4k و اسمارت مدل L65M5-5ASP 4s ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
75
۸ تلویزیون شیائومی 4k و اسمارت 75 اینج مدل L75M5-5ASP 4s ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹ تلوزیون شیائومی 75 اینج کیولد QLED1 اسمارت و Q1 4k ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
Mi 23.8
۱۰ مانیتور 23.8 اینج شیائومی Mi 23.8 Desktap Monitor 1c ۴/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 40T5300 ۸/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
43
۲ تلویزیون سامسونگ 43 اینج فول اچدی T5300 ۹/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳ تلویزیون 43 اینج سامسونگ 4k اسمارت AU7100 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
50
۴ تلویزیون سامسونگ 50 اینج اسمارت و AU7000 4K ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵ تلویزیون سامسونگ اسمارت و50TU7000 4k ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۶ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 50 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
55
۷ تلویزیون سامسونگ 55 اینج اسمارت و 55TU8500 4k ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸ تلویزیون سامسونگ اسمارت و 55TU7000 4k ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰ تلویزیون سامسونگ اسمارت و 55TU8000 4k ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۱ تلویزیون سامسونگ 4k اسمارت 55 اینج QLED Q80A ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۲ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 55 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۱۷/۹۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳ تلویزیون 55 اینج منحنی سامسونگ کریستال 4k اسمارت مدل 55tu8300 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینج اسمارت و AU7000 4K ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۵ تلویزیون 55 اینج 4k و اسمارت سامسونگ AU9000 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۶ تلویزیون 55 اینج سامسونگ 4k اسمارت AU7100 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۷ تلویزیون 55 اینج سامسونگ 8K و مدل QLED Q700T ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
55 اینچ QLED
۱۸ تلویزیون QLED سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل Q70A ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
58
۱۹ تلویزیون سامسونگ 58 اینج 4k اسمارت TU7000 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
60
۲۰ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 60 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
65
۲۱ تلویزیون سامسونگ 65 اینج کریستالی AU7500 ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۲ تلویزیون سامسونگ 65 اینج اسمارت و AU7000 4K ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۳ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 65 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۴ تلویزیون 65 اینج سامسونگ 4k اسمارت AU7100 ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینج 4k اسمارت QLED Q90T ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینج اسمارت و RU7300 4k ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۷ تلویزیون سامسونگ اسمارت و 65TU7000 4k ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۸ تلویزیون سامسونگ کریستال 65 اینج اسمارت و TU7100 4K ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2020 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۱ تلویزیون 65 اینج منحنی سامسونگ کریستال 4k اسمارت مدل 65tu8300 ۲۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
65 اینج
۳۲ تلویزیون 65 اینج 4k و اسمارت سامسونگ AU9000 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
65 اینچ QLED
۳۳ تلویزیون 65 اینچ QLED سامسونگ 4K اسمارت Q70A ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
75
۳۴ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 75 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۵ تلویزیون سامسونگ اسمارت و 75TU7000 4k ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۶ تلویزیون سامسونگ اسمارت و 75TU8000 4k ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۷ تلویزیون سامسونگ 75 اینج کریستالی AU7500 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۳۸ تلویزیون سامسونگ 75 اینج 4k اسمارت QLED Q60A ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
75 اینچ QLED
۳۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۵۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
85
۴۰ تلویزیون 2021 سامسونگ کریستال 85 اینج 4k و اسمارت AU8000 ۶۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴۱ تلویزیون 85 اینج سامسونگ 4k اسمارت QLED Q70T ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون K-Elic در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50
۱ تلویزیون 50 اینج 4k اسمارت K_Elec مدل uk775v ۱۰/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲ تلویزیون 50 اینج k-Elec ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون یونیوا 32 اینچ HD مدل N_CLASS/T2S2 ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
32 اینچ اسمارت
۲ تلویزیون یونیوا 32 اینچ HD اسمارت 2021 مدل S-CLASS/S2T2 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
42
۳ تلویزیون یونیوا 2021 اسمارت فول اچ دی 42 اینچ S-Class/T2S2 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
43
۴ تلویزیون یونیوا 43 اینج 2021 فول اچ دی اسمارت S_CLASS/T2S2 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵ تلویزیون فوا اچدی اسمارت 43 اینج یونیوا 43U-Class/T2 ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
50
۶ تلویزیون 4k اسمارت 50 اینج یونیوا 50U-Class/T2 ۱۰/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
55
۷ تلویزیون 4k اسمارت 55 اینج یونیوا 55U-Class/T2 ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
65
۸ تلویزیون 4k اسمارت 65 اینج یونیوا 65U-Class/T2 ۱۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون سونی 43 اینج 4K اسمارت X75 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
49
۲ تلویزیون سونی 49 اینج 4k و اسمارت X7500H ۱۷/۷۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
55
۳ تلویزیون سونی 55 اینج اسمارت و X9500H 4k ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۴ تلویزیون سونی 55 اینج 4k و اسمارت X8000H ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۵ تلویزیون سونی 55 اینج 4k و اسمارت X7500H ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۶ تلویزیون 55 اینج سونی 4k و اسمارت X9000H ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۷ تلویزیون 55 اینج سونی 2021 4K اسمارت 55X90J ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۸ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۹ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
65
۱۰ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X85J ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۲ تلویزیون سونی 65 اینج 4K اسمارت OLED مدل A80J ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۳ تلویزیون 65 اینج سونی 2021 4K اسمارت X90J ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۴ تلویزیون سونی 65 اینج 4k و اسمارت X9000H ۳۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۵ تلویزیون سونی 65 اینج 4k و اسمارت X8000H ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۶ تلویزیون سونی 65 اینج اسمارت وX9500H 4k ۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۷ تلویزیون 65 اینج سونی 4k و اسمارت X8500G ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۸ تلویزیون سونی 65 اینج 4k و اسمارت X7500H ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
75
۱۹ تلویزیون سونی 75 اینج 4k و اسمارت X8000H ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲۰ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 75X85J ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲۱ تلویزیون 75اینج سونی مدل 75X90J ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲۲ تلویزیون سونی 75 اینج 2021 X95J اسمارت X9500J 4K ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲۳ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
85
۲۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X85J ۶۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ایوولی 32 اینج HD مدل 32EV100D ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲ تلویزیون ایوولی 32 اینج HD مدل EV110D ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
43
۳ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43EV200DS ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
50
۴ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 50EV250QA ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
55
۵ تلویزیون 55 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 55EV250QA ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
65
۶ تلویزیون 65 اینج ایوولی 4k اسمارت EV350US ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۷ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد فورکی اسمارت 65EV250QA ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون شینون HD اسمارت 32 اینج SH32M8T ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
42
۲ تلویزیون شینون 42 اینج فول اچ دی اسمارت SH42G6F ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
50
۳ تلویزیون 50 اینج شینون FULL HD اسمارت مدل SH50G6S ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
55 اینج 4K اسمارت
۴ تلویزیون 55 اینج شینون 4K اسمارت مدل SH55G6S ۱۲/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در بانه بلور

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55
۱ تلویزیون 55 اینج پاناسونیک 4K اسمارت مدل TH-55HX750 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
65
۲ تلویزیون 65 اینج پاناسونیک 4K اسمارت مدل TH-65HX750 ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰